Anmälan

Anmälan till Cortègen sker genom detta formulär:

(English below!)

Anmäl dig här!

Hej!

Kul att du är taggad på att bygga Cortège! Nedan hittar du viktiga datum att hålla koll på samt länken till formuläret där anmälan sker.

Som ni vet är detta inget vanligt år och vi har därav anpassat Cortègen. I år kommer Cortègen att utföras på hemmaplan, det vill säga att man får bygga hemma i sin lägenhet med sitt egna bygglag. Byggveckan kommer som vanligt att börja den 20 april och hålla på i tio dagar fram till Valborg, den 30 april. Under hela byggveckan kommer det vara en livestream med otrolig underhållning och tävlingar med finfina priser! I år kommer varje bygglag utgöras av 4-8 personer. Anmälan för Cortègen 2021 stänger söndag den 21 mars.

Varje bygglag ska lämna in tre olika idéer till ekipage som de är sugna på att bygga. Temat på ekipagen ska återspegla händelser under året med en humoristisk tvist. Ett exempel på ett tema kan vara när ett ägg fick fler likes än Kylie Jenner eller när befolkningen i Sverige översteg 10 miljoner invånare. Årets ekipage kommer vara mindre och lösnummer kommer byggas i form av lådbilar. Ni kommer också behöva rangordna era förslag. OBS! Inga pandemi relaterade förslag

För att inte alla ska bygga samma sak så kommer CCC att välja ut vilket av förslagen som bygglagen får bygga. Vi kommer att välja ut de roligaste och bäst beskrivna ekipagen så se därför till att skicka in välarbetade förslag.

Anmälan av bygglag:

Anmälan till bygget ska ske senast den 21 mars. Här ska ni ha valt vagnchef (VC) och vice vagnchef (vVC) som sedan håller all kontakt med CCC och organiserar hela bygglaget. Anmälan sker via det länkade formuläret. VC och vVC är då även ansvariga för att skicka in tre byggförslag (samt rangordna dessa) och deltagarlistan för byggarna, vilket också görs via enkäten. OBS! 4-8 byggare per bygglag.

Bindande kontrakt:

Varje byggare måste skriva på ett bindande kontrakt. Detta skickas ut via mejl den 23 mars och ska lämnas in påskrivet och klart till anmalan@cortegen.se senast den 28 mars.

Byggförslag och byggdagar:

I anmälan lämnar ni in olika förslag där CCC sedan väljer ett av dem som ni ska få bygga. När ni har fått er byggförslag godkänt av oss kommer vi att behöva veta vad ni önskar till era ekipage/lösnummer, det vill säga speciellt byggmaterial, speciell färg eller liknande. Önskningen öppnar 23 mars med deadline 28 mars och görs via enkät som skickas till VC.

Byggrocken:

Byggrock är det plagg som fungerar som identifikation av byggare ihop med årets Cortègearmband. Samtliga byggare kommer få en rock var. Rocken förväntas bäras vid varje tillfälle de bygger på sitt ekipage eller lösnummer. Tänk på att rocken ska behandlas väl och inte klippas i, kladdas ner allt för mycket eller förstöras på annat sätt. 

Flerårsbyggare som vill använda sin gamla rock igen istället är välkommen att göra det, men den måste vara i brukligt skick (smuts och färg är ok) och följande kriterier måste uppfyllas:

 • Intakt rygglogga
 • Hel

Cortège T-shirt och sejdel:

I år kommer varje byggare att förses med en byggrock, en T-shirt, en sejdel, ett unikt munskydd med Cortègetryck och ett Cortègeprogram. 

Storlek på ekipage:

Årets ekipage kommer vara mindre än tidigare år, med en maxstorlek på 80 x 32,5 x 35,5 cm (L x H x B). Ni kommer få kit som hjälper er i bygget. Om ni vill ha något speciellt anmäls detta i önskningen den 28 mars.

Lösnummer

Vad kul att ni vill bygga lösnummer! Det är inte särskilt svårt och vi kommer hjälpa er om det behövs. Det är kul, lärorikt och väldigt belönande när ens lilla lösnummer tar sin första tur! Årets lösnummer kommer bestå utav en lådbil som drivs av en stenkap.

Storlek och drivning.

Den maximala storleken på hela lösnumret som ni bygger är  3.0 x ∞ x 1.20 m (L x H x B). Varje bygglag lånar ett kit förberett av CCC med bland annat bakaxel, slirkopplad stenkap med nedväxling. Nödvändiga delar som framaxel, broms och gas löses och byggs ihop av bygglaget; utefter vad som fås i kitet. Vill ni i bygglaget pimpa åket lite extra går det att önska diverse prylar separat.

 

Material och bygge

Det främsta byggmaterial som ingår i kitet kommer bestå utav trävirke, då även lösnummer kommer byggas på hemmaplan. Om stålprofiler skulle behövas kan ni ange det i önskningar. Det kommer finnas tider att boka med CCC ifall bygglaget vill ha tillgång till svets, vinkelslip eller mer krävande verktyg. Uppdatering kring hur man bokar kommer. Lösnumret kommer annars att kunna byggas med hjälp av de verktyg som följs med i kitet. 

 

Glöm inte att CCC kommer finnas tillgänglig ifall hjälp eller råd behövs.

Har ni fler frågor, maila bygg@cortegen.se

Nedanför här finner ni även en steg för steg beskrivning (som även finns i vår video här).

Steg för Steg

 1. Du anmäler ditt bygglag via cortegen.se/anmalan
 2. I samråd med CCC tar ni fram önskningar för speciella material och saker ni skulle vilja ha till ert ekipage. 
 3. Du hämtar ditt byggkit den 20 april från CCC
 4. Ni börjar jobba på ert lösnummer med styrning, gas, broms, “lådan”, m.m och ser till att det passar beskrivningen ni skickat in. Om ni behöver hjälp med detta kommer CCC finnas tillgängliga.
 5. Ni testkör ert ekipage.
 6. Ni inser att ni måste bättra på saker och repeterar steg 4-6 tills ni är nöjda.
 7. Ni är nu färdiga med ert lösnummer och kan vara med och tävla om finfina priser!

Avslutande vill säga att ni inte ska vara rädda för att bygga lösnummer.  

 

Betalning och program:

Efter anmälan betalar man in 300 kr per person för samtliga byggare, oavsett om man är första- eller flerårsbyggare. Betalning sker via fakturering till VC, VC samlar således in alla avgifter från byggarna i sitt bygglag. När fakturan är betald delas byggrock, T-shirt mm ut. 

Vid frågor, mejla bygg@cortegen.se!

Tack på förhand!

Vi alla vet ju att detta är ett väldigt unikt år och vi hoppas att vi tillsammans med er kan skapa en så rolig och pampig Cortège som möjligt!

Glad byggvecka!

Fill in the application!

Hello!


We are happy that you are interested in building Cortège! Down below you will find important dates and the application form.

As you know this isn’t an ordinary year and therefore the Cortège is adapted to the current situation. This year the Cortège will be built from home, you will build at your place with your team. The event(?) will start at 20 of april and continue for 10 days till Valpurgis night, the 30 of april. During this time a livestream with fantastic entertainment and contest/events with very nice prizes! This year each team will consist of 4-8 persons. The application deadline for Cortègen is sunday the 21 of march.

Each team must apply with at least three different ideas for their carriage. The carriages will be built either as a soapbox or a smaller version of the traditional wagon. You will have to rank your suggestions. OBS! No covid related suggestions

To avoid having multiple carriages with the same idea CCC will choose which of your suggestion is the best. We will select the ones with the most thought put into it so give a good explanation of your ideas. 

The application:

The application will close at 21st of march.  Here we will need a Wagon Chief(VC) and Vice wagon chief(vVc), these two will have the contact with CCC and organise the team. The application is made through the linked form. VC and vVc are responsible for sending in the three ranked suggestions and the list of participants. MAX 4-8 BUILDERS PER TEAM!

Binding Contract:

Each builder need to sign a contract. This will  be sent out by mail the 23 of march and needs to  be signed and sent to anmalan@cortegen.se by the 28 of march.

Building suggestions:

In the application you will send in three different suggestions where CCC will choose which one you will build. When you have gotten a Wagon idea approved we’ll have to know what you wish for your carriage, i.e special building material, paint, cloth and so on. The wishlist will open the 23rd and will close on the 28th and is made with a form that will be sent to your VC

Building coat:

The builder coat is a attire that is used together with the Cortège wristband/mask  to identify other builders. All builders will get one coat each and is you are expected to use it when building on your project. Handle your coat with care, dont cut into them etc. 

People who have built Cortège and wants to use their old coat are welcome to do so, but the following criteria must be fullfiled:

 • Intact Logo on the back
 • in one piece

cortège T-shirt och mug:

This year every builder will get a builder coat, a T-shirt, a beer mug, a unique mask with the a Cortège design and one Cortègeprogram!  

Size of wagons and vehicle:

This year the carriagies will be smaller than usual with a max size of 80 x 32,5 x 35,5 cm. You will get a kit that helps with the construction. If you want something special you have to wish for that before 28th of march.

Vehicle

We’re happy to hear that you want to build a Cortège vehicle. It’s not particularly difficult and we from CCC are going to help you along the way. This year’s Cortège vehicle will be a motorised soapbox car driven with a chainsaw.

Size and thrust

The maximal size of the entire vehicle is 3.0 x ∞ x 1.20 m (L x H x W). Each team will borrow a pre-made kit from CCC containing a rear axle driven by a chainsaw that has been downshifted. Necessary parts like front axle, brake, and thrust are up to you to solve from the material given in the kit. If you want to pimp your ride more we’re happy to take requests separately.

Material and construction

Most of the vehicle will be made out of wood, this is because the construction will be based out of your home. If you want steel profiles for your vehicle you’re free to ask in requests. There will be time slots that are open to reserve with CCC if you would like access to welding, angle grinder or more demanding tools. We will keep you updated regarding booking. You will be able to construct your vehicle with the given tools from the kit.

Don’t forget that CCC are going to be available and help you along the way.

If you have any questions you can contact bygg@cortegen.se

A step-by-step guide on how to build a Cortège vehicle

 1. You apply your 4-8 people team at cortegen.se/anmalan
 2. In consultation with CCC you make requests for special material and other stuff you want for your vehicle.
 3. You pick up the building kit on the 20th of april from CCC
 4. You begin building the steering, thrust, brake, soapbox car etc and make sure that the vehicle fit the description you sent in.
 5. You test drive your vehicle.
 6. You realize that you have to remake and improve some stuff and repeat step 4-6 until you’re satisfied with the vehicle.
 7.  You and your team are now done with the vehicle and can compete against other teams for cool prizes.

Payment and magazine:

After the application you will pay 300 kr per person. This price is the same for both first or many year builders. The payment will be made by invoice to the VC, therefore the VC will gather all the money from their team and pay for everyone. When the invoice is paid you will get the build kit, building coat, T-shirt, mug and much more!

Thank you!

We all know this special times and we hope that we together with you can create an amazing and grand Cortège as possible! 

Happy Building week!